Tag Archive: vavaka

Feb 05

Kongresy eokaristika 2020 : vavaka hasiviam-bolana, febroary sy marsa

Toy izao indray àry ny Taridalana ho an’ny Vavaka hasiviam-bolana mandritra ny volana Febroary sy Marsa 2020 izao. Ny Dingana fahatelo sy fahefatra ao amin’ny « Lalan’ny Fo » no hodinihina sy hiainana ary hifampizarana. Ny fomba hanatanterahana ny vavaka dia toy ny teo aloha ihany. Toy izao manaraka izao : Hiezaka ny Ekipa fototra iray mba tsy …

Continue reading »

Aug 06

Hira faneva fandraisana an’i Papa Fransoa

Mpamafy fiadanana sy fanantenana   1- Iraky ny Ray, sady Apôstôlin’i Jesoa, Dimbin’i Piera, Ianao ry Ray Masinay ô Vatolampy iorenan’ny Eglizy eto an-tany Mpitana ny fanalahidin’ny lanitra Nirahina hitory eran’ny vazan-tany Hampiray ny andian’ondrin’i Jesoa Hankahery ireo rahalahy sy anabavy Hiorina amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy Ray Masina François ô! Faly izahay mandray anao …

Continue reading »

Aug 06

Vavaka fiomanana amin’ny famangiana apostolika ataon’ny Papa Ray Masina Fransoa

Ry Andriamanitra Rainay ô,misaotra Anao izahay fa tsy mitsahatra maneho ny famindramponao Ianao. Naniraka an’i Jesoa Zanakao Ianao nitory ny Evanjely ka namonjy sy nanavotra anay hiala amin’ny gejan’ny fahotana mamatotra sy mampahory anay. Niantso sy naniraka mpianatra Izy. Tianao hanenika ny isan-tokatrano ny hafaliana entin’izany Evanjely izany. Nahazo tombony tamin’izany ity tanindrazanay ity tamin’ny …

Continue reading »

Aug 23

Vavaka ho an’ny Fihaonambe JNE 2

Ry Andriamanitra Rainay ô ! Misaotra Anao izahay noho ny fampiombonanao anay amin’ity fihaonambe faharoa ho an’ny Ankizy Katolika manerana ny Nosy ity. Faly izahay fa mifankahita sy mifankahalala, mifampizara sy afaka maneho ny maha izy anay ato amin’ny Fiangonanao sy ny Firenenay. Ampitomboy ao anatinay tsirairay avy ny fitiavam-bavaka sy ny fitiava-namana, amin’ny maha …

Continue reading »

Dec 09

Vavaky ny taonan’ny famindram-po

Ry Jesoa Kristy Tompo, ianao no nampianatra anay ho mpamindra fo tahaka ny Ray any an-danitra, ary nilaza taminay fa izay mahita Anao dia mahita ny Ray, asehoy anay ny endrikao dia ho voavonjy izahay. Ny topimasonao feno fitiavana nanafaka an’i Zake sy Matio tamin’ny fanandevozan’ny vola, sy ilay vehivavy ratsy fitondran-tena ary i Madelenina …

Continue reading »

Nov 30

Fanolorana ny andro : ireo fangatahana ho an’ny desambra 2015

TSATILAKRI, Ireto ny fangatahana ho an’ny volana desambra 2015 : – Mba ho afaka hanandrana ny famindrampon’Andriamanitra izay tsy mitsahatra mamela heloka isika ; – Ary hahita fanantenanana amin’ny fahaterahan’i Jesoa ny fianakaviana, indrindra ireo fianakaviana mijaly. Ankoatry ny vavaka ataontsika tsirairay dia entanina isika ho amin’ny fiombonam-bavaka isaky ny zoma voalohany.

Oct 28

Rainay any an-danitra…

Vehivavy voalohany nasandratra ho mpampianatry ny Fiangonana Mb Terezy avy any Avila izay ankalazaina ankehitriny ny faha-500 taona nahaterahany. Nohalalininy manokana ny vavaka nampianarin’i Tompo ka indro ifampizarana amintsika anio. Rainay any an-danitra Afaka manatona an’Andriamanitra amim-pahatokiana isika, miaraka amin’ny fahatsorana sy ny fahasahiana feno fanentretenan’ny ankizy resy lahatra fa hotiavina. Inona moa ny Lanitra …

Continue reading »

Aug 26

1 septambra, andro maneran-tany ivavahana ho an’ny Voaary

Atokana ivavahana ho an’ny Voaary ny 1 septambra manomboka amin’ity taona 2015 ity hoy ny Ray masina Fransoa. Marihina fa efa ela ireo havantsika ortôdôksa no nisafidy io daty io mba hitondrana am-bavaka manokana ny fitsimbinana ny Voaary. Ny andro maneran-tany ivavahana ho fitsimbinana ny Voaary dia fotoana iray : ahafahantsika manavao ny fanekena ilay …

Continue reading »

Jul 08

Vavaka miaraka amin’i Zélie sy Louis Martin Olontsambatra

Ry Andriamanitry ny Fitiavana mandrakizay ô, nomenao anay ho modelin’ny fahamasinana iainana ao an-tokantrano Zélie sy Louis Martin Olontsambatra. Nitana ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana, Tao amin’ny adidy sy olana niseho teo amin’ny fiainany izy. Nanabe ny zanany mba ho tonga olomasina. Enga anie ny vavaka asandratr’izy ireo Sy ny oha-piainana nomeny, …

Continue reading »

May 01

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina ho an’ny volana mey 2015

Mba ho afaka mikarakara ireo olona mijaly, indrindra ireo marary sy mahantra, isika ka handà ilay toetsaina tsy miraika amin’ny manjo ny hafa. Ary ho vonona hitory an’i Jesoa, noho ny fanampian’i Masina Maria, ireo kristianina miaina amin’ny vanim-potoana anjakan’ny toetsain’izao tontolo izao.

Older posts «