Tag Archive: Taonan’ny famindram-po

Jan 22

Fangatahana ny famindrampon’Andriamanitra iarahana amin’i masimbavy Faustine

Andriamanitra ô, mihoatra noho ny asanao ny famindramponao. Misaotra Anao aho noho ny fahasoavana marobe nomenao ny fanahin’ny mpanomponao, dia i masimbavy Faustine, fa indrindra ny nanehoanao taminy ny famindramponao tsy misy fetra izay te hiparitaka amin’ny fanahy tsirairay avy sy amin’ny taranak’olombelona fadiranovana. Amim-pitokiana lehibe ry Tompo, no angatahiko an’izao aminao : mba ampisehoy ahy …

Continue reading »

Dec 24

Katesizin’i Papa Fransoa mikasika ny famindram-po

Ry rahalahy sy anabavy, nosokafana teny anivon’ireo katedraly isan- diosezy ny varavarana masina ny alahady 13 desambra farany teo, hahafahan’ireo maro an’isa miaina ny jôbilin’ny famindram-po ary mba ho taratry ny fitiavana sy ny famindram-pon’Andriamanitra eo amin’izao tontolo izao ny Fiangonana. Tsy tokony hijanona ho resabe fotsiny ny famindram-po sy ny famelana fa ho tanteraka …

Continue reading »

Dec 09

Vavaky ny taonan’ny famindram-po

Ry Jesoa Kristy Tompo, ianao no nampianatra anay ho mpamindra fo tahaka ny Ray any an-danitra, ary nilaza taminay fa izay mahita Anao dia mahita ny Ray, asehoy anay ny endrikao dia ho voavonjy izahay. Ny topimasonao feno fitiavana nanafaka an’i Zake sy Matio tamin’ny fanandevozan’ny vola, sy ilay vehivavy ratsy fitondran-tena ary i Madelenina …

Continue reading »

Nov 16

Fantaro ny taonan’ny famindram-po

Hanomboka amin’ny 8 desambra 2015 ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 20 novambra 2016 ny Jôbily manokan’ny famindram-po. « Mpamindra fo tahaka ny Ray », notsoahina tao amin’ny Lk, 6-36, io ny teny ho enti-miaina sy mandalina ity taon-jôbily ity. Entanina isika hiaina ny famindram-po tahaka an’Andriamanitra Ray. Tsy mitsara ary tsy manameloka fa mamindra fo, mizara …

Continue reading »