Tag Archive: Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora

Jul 17

FET madagasikara, 95 taona nanarahan-dia an’i Jesoa

Sendra tany lonaka ny mpamafy ka namoa arivo heny ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana sy ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora teto Madagasikara. Voa nahazo tany lonaka ny Fivondronana eokaristikan’ny tanora Niara-tonga tamin’ireo misiônera teto Madagasikara ny Aina sy famonjena ny fivavahana. Namaly ny hetahetam-pahamahasinan’ny malagasy izy. Voaloham-bokatra tamin’izany ry Victoire RASOAMANARIVO sy ry Frera RAFIRINGA. …

Continue reading »

Jul 16

Fifaninana hira faneva mandritra ny taon-jôbilin’ny AFAFI-FET

Mikarakara fifaninanana hira faneva ny foibe nasiônaly AFAFI-FET ho fankalazana ny faha 100 taona niorenan’ny FET, faha 170 taonan’ny AFAFI ary ny faha 95 taonan’ny FET Madagasikara. And 1 : Ny vontoatin’ny tononkira dia ahitana : – Ny teny fanevan’ny fankalazana : « Mba ho ao aminareo ny fifaliako » Joany 15, 11 – Ny …

Continue reading »

Jul 14

AFAFI-FET, sehatra amaliana ny antso maha iraka

Ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana ( na Aina ny Fivavahana teo aloha) no fototra sy fiandohana nipoiran’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora. Izy no loharano anovozany hery hoentina mamakivaky ny fiainana. Aina sy Famonjena ny Fivavahana : ho an’ny olona rehetra Ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana dia fanazarantena hivelona amin’ny Finoana amin’ny Fanolorana ny fiainana …

Continue reading »

Jul 09

Vavaky ny taon-jaobily faha 100 taonan’ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora

Zato taona ny Fivondronana Eokaristikan’ny Tanora ! Nosokafana ny 22 jona teo ny fankalazana ary hofaranana any Rôma amin’ny taona ho avy. Ho fanomanana ny fihaonana any Rôma (4 ka hatramin’ny 10 aogositra) ary indrindra ho fiombonam-bavaka mandritra ny fankalazana ny jobily faha 100 taonan’ny FET dia manentana antsika hanandratra ity vavaky ny taon-jaobily ity. …

Continue reading »

Jul 09

Hafatra fanokafana ny fankalazana ny taon-jobily faha 100 taonan’ny FET

Ry namana isany, Ny FET dia miaina amim-pirahalahiana miaraka amin’I Jesoa. Hatrany am-boalohany dia efa nifidy namana I Jesoa ary nanasa azy ireo mba hiara-dalana Aminy teo amin’ny fiainany andavanandro sy tamin’ny iraka fitoriana ny fitiavan’ny Ray an’izao tontolo izao notanterahiny. Iraka feno hafaliana izany, ary nameno ny fony feno hafaliana. Izay 100 taona lasa …

Continue reading »