«

»

Dec 06

Soridalana iombonan’ny AFAFI-FET ho an’ny taona 2017 – 2018

Miditra ny taona faharoa amin’ny fiomanana amin’ny fankalazana ny faha 100 taona niorenan’ny FET eto Madagasikara isika amin’izao taom-pikatrohana izao izay antsointsika hoe: Taonan’ny Tenin’Andriamanitra. Tsara ny manamarika fa tsy ny teny Faneva ihany tsy akory no atao hoe Soridalana, nefa kosa ny teny Faneva no mibaiko ny Soridalana manontolo.

Teny Faneva

            « Tompo ô, Ianao no manana ny Tenin’ny fiainana mandrakizay » (Joany 6, 69)

Fanentanana: Aoka mihitsy isika Mpanabe mba tena hanao ezaka amin’ny fampitana amin’ny Ekipa fototra sy ny mpikambana tsirairay ny fiainana io Teny Faneva io. Ireo hetsika rehetra atao eo anivon’ny fikambanana dia ho entanin’io teny Faneva io avokoa mba hahatafita haingana ny fiainana izany ho an’ny tsirairay.

Soratra masina

Noho ny maha Taonan’ny Tenin’Andriamanitra ity taom-pikatrohana 2017-2018 ity dia toy izao manaraka izao no fomba hampiharantsika ny fiainana sy fandalinana ny Soratra Masina.

 • Ny Evanjely efatra mitambatra no iezahana hohalalinina manokana ho an’ny rehetra
 • Ny IK sy ny VK : hanao ezaka hamaky ny Testamenta Vaovao manontolo
 • Ny EKA sy ny AFAFI ary ny Mpanabe: hanao ezaka hamaky ny Baiboly manontolo, izany hoe ny Testamenta Taloha sy Testamenta Vaovao.

Mety efa maro amintsika no nahavaky ny Baiboly manontolo teo amin’ny fiainany, tsara izany, fa mbola ampirisihina hatrany hamerina izany indray amin’izao taonan’ny Tenin’Andriamanitra izao.

 • Fanamby sy ezaka ho an’ny faha 100 taonan’ny FET eto Madagasikara :

Tohizintsika hatrany ny ezaka efa natomboka tamin’ny Taonan’ny Vavaka : ny ZK dia ho zarina hampiasa ny Baiboly an-tsary sy ny fandokoana, ny IK sy ny VK kosa dia hiezaka mafy mba hanao izay hananany ny Testamenta Vaovao ; ny EKA sy ny AFAFI ary ny Mpanabe dia hiezaka hanana ny Baiboly manontolo. Azo atomboka amin’ny fananana Evanjely misaratsaraka izany ho an’ny IK sy VK ho fanombohan’ezaka. Aoka mba hataontsika laharampahamehana mihitsy ny hitiavan’ny mpikambana tsirairay ny Tenin’Andriamanitra ka ho tena sakaiza tsy mahasaraka azy. Ato amin’ny Foibe Nasionaly dia misy ireo Evanjely misaratsaraka amidy amin’ny vidiny mirary ka aza misalasala manontany.

 • Hisy fianarana sy fandalinana momba ny Baiboly ao amin’ny gazetim-panabeazana « Hafatro » sy « Firaisankina » manomboka amin’ny fiandohan’ny taona 2018 ho avy io.

Fiainam-panahy

            Ny Soridalana niainantsika tamin’iny taonan’ny Vavaka iny dia nanoritsoritra manokana ny tokony hanamafisana sy handalinana indray ny fiainam-panahy maha AFAFI-FET. Averina eto indray izany ary mbola hamafisina hatrany amin’izao fiomanana amin’ny Taon-jôbily faha 100 taona izao.

Ho  fiomanam-panahy amin’ny faha 100 taona àry dia entanina ary amporisihina mihitsy mba hanokana fotoana hanaovana laretirety telo andro isan-taona ny ekipa fototra tsiriray, ankoatra ny Fihatahana Masina fanao mahazatra. Misy ireo Ekipa fototra sy Diosezy izay efa nanao izany hatry ny ela, ka efa tena zary fiainany mihitsy. Soa fianatra ho antsika izy ireny. Tsy atao ambanin-javatra ihany koa anefa ny fiainana efa nahazatra antsika hatramin’izay dia ny fanaovana Fitsaohana Masina (Adoration) sy ny Raozery Masina na Sapile.

Ho an’ny EKA sy ny AFAFI ary ny Mpanabe dia hazoto handalina ny Finoana amin’ny alalan’ny fampianaran’ny Fiangonana sy ny hafatry ny Papa isan-karazany toy ny hafatry ny Papa ho an’ny Tanora, ho an’ny Fianakaviana, momba ny Fandriampahalemana, ny Fiantsoan’Andriamanitra, sns.

Ny AFAFI-FET sy ny Fiantsoan’Andriamanitra

Anisan’ny nahafantarana sy nampalaza ny FET hatramin’izay ny maha « Taniketsan’ny Fiantsoan’Andriamanitra » azy, ka namokarany Pretra sy Relijiozy maro ary Lahika tsara sitrapo mandray andraikitra. Koa hifototra bebe kokoa amin’ny fanentanana momba ny Fiantsoan’Andriamanitra isika amin’izao faha 100 taona izao, indrindra ao amin’ny FET. Hampidirina any amin’ny fandaharam-pivoriana izany fanentanana izany araka izay azo atao mba hahatsapan’ny ankizy sy ny tanora ny hasarobidin’ny Antson’Andriamanitra ao aminy ka hamaliany izany tsy ampisalasalana.

Aoka samy hiezaka araka izay azo atao ny Mpanabe amin’ny fanabeazana omeny mba hahatonga ny mpikambana rehetra « hanao ny fiainana ho  zary Fivavahana » : Ny fanaovana ny Fanolorana ny andro sy fiainana izany mandritra ny andro no hahatonga Vavaka izay rehetra atao sy ho famonjena izao tontolo izao. Tsy ho menatra ny haneho sy hiaina ny Finoana amin’ny fiainana andavanandro, hamokatra fiainam-panahy mendrika ny maha AFAFI-FET ka ho tena Vavolombelon’i Kristy marina tokoa ho an’ny tontolo manodidina azy. « Ho voninahitra ho an’ny Raiko ianareo raha mamoa be sy tonga mpianatro », hoy i Jesoa (Jo 15, 9).

Vavaka fanolorana ny andro 2018 : Tambajotram-pivavahan’ny Papa Maneran-tany

 • Efa vita sy efa vonona ny TPPM 2018 na ny Vavaka Fanolorana ny andro. Aza miandry ny fotoana farany sao tsy hahazo. Tsy miova ny vidiny ho an’izay maka maro fa 100 Ariary ny iray.
 • Amporisihina sy ankaherezina isika rehetra mba samy hanao ezaka araka izay tratra amin’ny fampielezana ny Vavaka Fanolorana ny andro, izay anentanan’ny Papa Ray Masina antsika. Aoka tsy hionona amintsika mpikambana fotsiny ny fampielezana izany fa hipaka amin’ny Fiangonana manontolo mihitsy.
 • Nahavita ezaka lehibe isika tamin’iny taona lasa iny raha ny amin’ny fanapariahana ny TPPM no jerena; antenaina fa tsy hionona amin’izany izay nahavita ezaka fa hanatratra ny tsaratsara kokoa hatrany ho an’ny Voninahitr’Andriamanitra lehibe indrindra.
 • Ireo rehetra mbola tsy nahaloa ny sarany tamin’ny taon-dasa dia iangaviana hanefa izany mba hahafahanareo maka ny vaovao. Entanina ny isan-diôsezy mba samy hanao ezaka amin’ny fampielezana azy satria isika no tompon’andraikitra voalohany amin’izany fa ny vita Batemy rehetra no miara-miombom-bavaka amin’ny Papa.

Diosezy mifampitondra am-bavaka :

Mandritra izao fotoam-piomanana ho amin’ny taon-jobily faha 100 taona izao dia hamafisina ny fitondrana am-bavaka sy fifampizaràna ary ny fifandraisana amin’ny samy Diosezy araka izao manaraka izao:

 • Antsiranana sy       Morondava
 • Ambanja sy       Tsiroanomandidy
 • Port Bergé sy       Fianarantsoa
 • Mahajanga sy       Toamasina
 • Antananarivo sy Morombe
 • Miarinarivo sy       Mananjary
 • Antsirabe sy       Moramanga
 • Fenoarivo Antsinanana sy        Ambatondrazaka
 • Taolagnaro sy       Farafangana
 • Toliara sy       Maintirano
 • Ambositra sy        Ihosy ary       CNECAUM

 

>>> Vakio ny Hafatra avy amin’ny Foibe Nasiônaly