«

»

Feb 05

Kongresy eokaristika 2020 : vavaka hasiviam-bolana, febroary sy marsa

Toy izao indray àry ny Taridalana ho an’ny Vavaka hasiviam-bolana mandritra ny volana Febroary sy Marsa 2020 izao. Ny Dingana fahatelo sy fahefatra ao amin’ny « Lalan’ny Fo » no hodinihina sy hiainana ary hifampizarana. Ny fomba hanatanterahana ny vavaka dia toy ny teo aloha ihany. Toy izao manaraka izao :

 • Hiezaka ny Ekipa fototra iray mba tsy ho tapaka mihitsy ny fivoriana isan-kerinandro fa ao anatin’io fivoriana tsy tapaka io no hanatanterahana ny vavaka iombonana. Raha misy tsy fahatanterahan’ny andro fivoriana dia hifidy andro iray amin’io herinandro voatondro io ny tsirairay hanaovana ny vavaka.
 • Omena mialoha any am-pivoriana ny lohahevitra sy ny vavaka hatao mba ho afaka hiomana ny tsirairay ;
 • Rehefa tonga ny fotoam-pivoriana dia hanokana 30 mn ahay hanaovana ny vavaka sy ny fandinihana masina, araka izao manaraka izao :
 • Vavaka Fanolorana ny andro
 • Hira fanombohana
 • Vavaka torapo, araka izay anentanan’ny Fanahy
 • Famakiana ny lahatsoratra momba ny Lohahevitry ny volana diavina
 • Fandinihana masina + hira iray
 • Vavaky ny Taon-jobily + Rainay, Arahaba ry Maria, Voninahitra, fiantsoana an’ireo Olomasina Mpiaro sy ny Fo Masin’i Jesoa.
 • Ny tsirairay kosa isan’andro dia hanao ny vavaky ny Taon-jobily, miampy Rainay sy Arahaba ry Maria ary Voninahitra sy fiantsoana ny Olomasina mpiaro. Izay tsy manana ny vavaky ny Taon-jobily dia hanao Toko Sapile iray ho an’ny Fankalazana.

Ireto àry ny Lohahevitra ho an’ny volana roa manaraka (Febroary sy Marsa)

3) Eo anivona tontolo feno hakiviana (Febroary)

Sondriana sy talanjona isika mibanjina ny hatsaran’ny tontolo manodidina antsika sy ny vokatry ny siansa mbamin’ny fahaizan’ny zanak’olombelona mamakivaky ny tantarany sy ny vanim-potoana lalovana. Saingy fahaizana sy fahalalana tsy voafehin’ny saina aman’eritreritra ka miteraka ratra sy fifanoherana mangirifiry mitarika amin’ny fahafatesana sy faharavana izao tontolo onenantsika izao. Sempotry ny herisetra sy ny fitiavan-tena mazàna ny aina sy ny fitiavana. Mijaly noho ny hetraketrak’ireo matanjaka ny madinika sy ny marefo, angalarina ireo harena voajanahary, miteraka alahelo sy fitokana-monina izany. Nisintaka, niala lavitra ny lalan’ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny tetikasany ho an’ny zanak’olombelona isika.

 

 • « Ary hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony; ka tsara indrindra izany». (Jn 1, 31).
 • « Fa nanao ratsy roa sosona ny vahoakako: Nafoiny Aho, Izaho loharanon’ny rano velona, ary lavaka no nohadiny ho azy, lavaka mitriatriatra, tsy mahatan-drano». (Jr. 2, 13).
 • « Dia hirenireny hatrany amin’ny ranomasina ka hatrany amin’ny ranomasina izy ireo, hatrany amin’ny avaratra ka hatrany amin’ny atsinanana; hivezivezy atsý arý hitady ny Tenin’ny Tompo nefa tsy hahita izany izy ireo. ». (Amosy. 8, 12)
 • « Mifohaza ry Tompo ô! Nahoana no matory Ianao? Mifohaza, fa aza dia arianao mandrakizay izahay! Nahoana no dia afeninao ny tavanao, ka nohadinoinao ny fahantrana amam-pahorianay » (Sal. 44, 24-25).
 • « Tonga tao amin’ny olony Izy, fa ny olony tsy nandray Azy” (Jo 1, 11).

4) Naniraka ny Zanany hamonjy antsika ny Ray (Marsa)

Tsy nandao antsika tao amin’ity tontolo feno hakiviana ity Andriamanitra Ray. Niresaka matetika mikasika ny fitiavany tamintsika izy sy tamin’ny fomba samihafa tamin’ny vavan’ny Mpaminany, fa amin’izao andro farany iainantsika izao, dia tamin’ny alalan’ny Zanany izay tonga Olombelona, dia i Jesoa ilay Kristy (Hb. 1,1). Ao Aminy no ampiraisan’ny Ray ny tantarantsika amin’ny Azy mba hanasitranana ny toetra maha-olona antsika voaratra sy hanavaozana ny Fahariana. Ao aminy, dia Izy izay nanolotra ny ainy ho antsika teo amin’ny Hazofijaliana ary natsangan’ny Ray ho velona avy eo anivon’ny maty, no namelany ny fahotantsika. Ao Aminy no itsenan’ny fitiavan’Andriamanitra miredareda antsika, tapa-kevitra  hamonjy antsika. Miaraka Aminy no ianarantsika mamantatra ny Fanahin’Andriamanitra izay miasa eo anivon’ity tontolontsika ity, amin’ny fampisiana fihavaozana na dia eo anivon’ny fijaliana sy ny zava-tsarotra aza.

 

 • « Fa indro Aho hanao zava-mahagaga vaovao; efa hiposaka izy izao, tsy mahalala izany va ianareo? » (Iz 43,19)
 • « Hitako, eny efa hitako ny fahorian’ny vahoakako izay any Ejipta ‹…› Ka nidina Aho hamonjy azy amin’ny tanan’ny Ejipsianina… » (Eks 3,7-8)
 • « Kanefa Izaho no nampianatra azy nandeha ‹…› sy nitantana azy tamin’ny sandriny ‹…› Nentiko tamin’ny kofehy fitondrana olona izy ireo, dia tamin’ny fatoram-pitiavana. » (Os 11,3-4).
 • « Satria Andriamanitra no nampihavana an’izao tontolo izao aminy, tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy : ka tsy nitana ny fahotana … » (2Kor. 5,19).
 • « Ny Fanahy Masina koa no manohana ny fahalementsika… » (Rom. 8, 6)
 • « Fa notiavin’Andriamanitra fatratra izao tontolo izao ka nomeny ny Zanany Tokana… » (Jo. 3,16)
 • « Ny hitady sy hamonjy ny very no nahatongavan’ny Zanak’Olona.» (Lk. 19,10)