Category Archive: Vavaka

Sep 03

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – septambra 2018

« Mba ho afaka misitraka ny fanabeazana aroso sy ny asa misy ao amin’ny Fireneny ireo tanora maro aty amin’ny kaontinanta Afrikana ». Raha ny salan’isan’ny mponina aty amin’ny Firenena Afrikana no jerena dia ny tanora no maro an’isa. Midika izany fa tanora kokoa ny mponina aty Afrika sy Madagasikara, amin’ny ankapobeny, raha miohatra amin’ireo any amin’ny …

Continue reading »

Aug 01

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – aogositra 2018

“ Mba ho arovan’ny fanapahan-kevitra ara-toekarena sy ara-politika ny fiainam-pianakaviana izay harena sarobidy ho an’ny zanak’olombelona”. Araka ny lahatra sy ny fandaharan’Andriamanitra dia sehatra voalohany manampy ny olona  ho mendrika ny maha-olona azy ny fianakaviana, ary manampy  ny fiaraha-monina ho mendrika ny maha-olona ny olona. Imbetsaka no asongadin’ny Soratra Masina ny lanjan’ny fianakaviana, na ho …

Continue reading »

Jul 02

Tambajotram-pivavahan’ny Papa Maneran-tany : fangatahana ho an’ny volana jolay

« Mba hankaherezin’ny fitiavan’Izy Tompo sy ireo rahalahiny ny Pretra trotraky ny asa sy manirery any amin’ny asa pastôraly ». Ny Pretra dia olona voantson’i Kristy manokana teo anivon’izao tontolo izao ho amin’ny fandraharahana masina eo anivon’ny Fiangonana amin’ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly sy fizaràna ny sakramenta amin’ny vahoakan’Andriamanitra. Amin’ny maha olom-boahosotra azy ao amin’ny Fandraharahana masina …

Continue reading »

Jun 01

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – jona 2018

« Mba hanamafy ny firaisankina sy ny fanajana ny hafa ao anatin’ny fahasamihafana ny tambajotram-pifandraisana sosialy misy. » Afantoky ny Papa Ray Masina amin’ny tambajotram-pifandraisana sosialy ny fangatahana iombonantsika aminy mandritra ny volana Jona. Ankehitriny mantsy dia miely hatraiza hatraiza ary efa zary fanantontoloana mihitsy ny firoboroboana sy ny fampiasana ny teknolojia moderna amin’ny fifandraisana amin’ny mpiara-belona. …

Continue reading »

May 15

Vavaka JMJ Mada 9

Ry Andriamanitra Rainay ô, misaotra Anao izahay tamin’ny nanomezanao anay an’i Md Joany Paoly faharoa, ilay nampibaribary teo anivon’ny Eglizy Katolika fa fotoana sarobidy iainana ny fahamasinana ny fahatanorana. Nasehon’ireo Olomasina sy Olontsambatra mpiaro ny JMJ Mada  andiany faha 9 izany teo amin’ny fiainany andavanandro mba ho ohatra velona tokony hiainan’ny tanora. Koa mihanta Aminao …

Continue reading »

May 04

Sarobidy ho an’ny Fiangonana ny lahika

May 01

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – Mey 2018

« Mba ho afa-manatanteraka ny andraikiny manokana eo amin’ny asa fitoriana imasoany ny lahika, ka hampiasa ny talentany manoloana ny fanamby apetraky ny fiainana ankehitriny ». Ny asa fitoriana sahanin’ny lahika indray no ifantohan’ny fangatahana iombonan’ny Fiangonana manontolo amin’ny Papa, mandritra ity volana Mey ity. Ny atao hoe moa lahika dia ireo kristianina vita Batemy ka tonga …

Continue reading »

Apr 09

Ahoana no ametrahana rafitra ara-toekarena mitsinjo ny rehetra ?

>>> Fangatahana ampanaovin’ny Ray Masina – Aprily 2018

Apr 03

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina volana aprily 2018

« Mba hanana fahasahiana handà ny fanilikilihana sy ny fanavakavahana ireo mpandinika sy mpikirakira ny toekarena eran-tany, ka ho afa-manoritra lalam-baovao hifehezana ny toekarena ».   Na dia voazarazara ho firenena mahantra sy manankarena aza izao tontolo izao dia tsy misy afa-mihambo ho mahavita tena tanteraka eo amin’ny lafiny toekarena. Toa milaza izany fa na …

Continue reading »

Mar 01

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina volana Marsa 2018

“Mba ho tsapan’ny Fiangonana manontolo ny maha zava-dehibe ny fahazaina mandanjalanja ara-panahy, na eo amin’ny fiainan’ny tsirairay na ny ankohonana manontolo”. Entanin’ny Papa Ray Masina indray isika kristianina mandritra ity volana Marsa ity hiezaka ho amin’ny fahaizana mandanjalanja ara-panahy, na ilay ambara koa amin’ny teny frantsay hoe “discernement spirituel » na raha lazaina amin’ny fomba hafa …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts