Category Archive: Fitaovana

Nov 02

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – novambra 2018

« Mba ho teny feno fitiavana sy fifanakalozan-kevitra mandrakariva no hanjaka eo amin’izao tontolo izao fa tsy ny fampiasana fitaovam-piadiana ».  Ny fiainam-pinoana dia sekolin’ny fo ihainoana ny tena mba hialana amin’ny hevitra mamitaka izay manimba ny ankohonana sy ny fiaraha-monina. Manako eran-tany ny fitaovam-piadiana; zary akon’ny fon’olombelona tsy tompon’ny tenany intsony. Avo feo izy ka manakona …

Continue reading »

Sep 13

Vavaka hasivian’andro ho fiombonam-bavaka amin’ny Ray Masina

Vavaka hasivian'andro maneran-tany

Miteraka olana ho an’ny Eglizy manontolo ny fisian’ireo mpitondra fivavahana nanao fanararaotana ara-nofo. Manentana antsika kristianina manontlo hitrotro am-bavaka izany raharaha manahirana ny Fiangonana izany ny Papa François tamin’ny 20 Aogositra 2018 lasa teo, Nasongadiny fa « raha mijaly ny ratsam-batana iray, dia miara-mijaly avokoa ny ratsam-batana rehetra » ( I Kôr 12, 26). «Ny fivavahana sy ny asa …

Continue reading »

Sep 03

Fangatahana ampanaovin’ny Papa – septambra 2018

« Mba ho afaka misitraka ny fanabeazana aroso sy ny asa misy ao amin’ny Fireneny ireo tanora maro aty amin’ny kaontinanta Afrikana ». Raha ny salan’isan’ny mponina aty amin’ny Firenena Afrikana no jerena dia ny tanora no maro an’isa. Midika izany fa tanora kokoa ny mponina aty Afrika sy Madagasikara, amin’ny ankapobeny, raha miohatra amin’ireo any amin’ny …

Continue reading »

Aug 01

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – aogositra 2018

“ Mba ho arovan’ny fanapahan-kevitra ara-toekarena sy ara-politika ny fiainam-pianakaviana izay harena sarobidy ho an’ny zanak’olombelona”. Araka ny lahatra sy ny fandaharan’Andriamanitra dia sehatra voalohany manampy ny olona  ho mendrika ny maha-olona azy ny fianakaviana, ary manampy  ny fiaraha-monina ho mendrika ny maha-olona ny olona. Imbetsaka no asongadin’ny Soratra Masina ny lanjan’ny fianakaviana, na ho …

Continue reading »

Jul 02

Tambajotram-pivavahan’ny Papa Maneran-tany : fangatahana ho an’ny volana jolay

« Mba hankaherezin’ny fitiavan’Izy Tompo sy ireo rahalahiny ny Pretra trotraky ny asa sy manirery any amin’ny asa pastôraly ». Ny Pretra dia olona voantson’i Kristy manokana teo anivon’izao tontolo izao ho amin’ny fandraharahana masina eo anivon’ny Fiangonana amin’ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly sy fizaràna ny sakramenta amin’ny vahoakan’Andriamanitra. Amin’ny maha olom-boahosotra azy ao amin’ny Fandraharahana masina …

Continue reading »

Jun 01

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – jona 2018

« Mba hanamafy ny firaisankina sy ny fanajana ny hafa ao anatin’ny fahasamihafana ny tambajotram-pifandraisana sosialy misy. » Afantoky ny Papa Ray Masina amin’ny tambajotram-pifandraisana sosialy ny fangatahana iombonantsika aminy mandritra ny volana Jona. Ankehitriny mantsy dia miely hatraiza hatraiza ary efa zary fanantontoloana mihitsy ny firoboroboana sy ny fampiasana ny teknolojia moderna amin’ny fifandraisana amin’ny mpiara-belona. …

Continue reading »

May 15

Vavaka JMJ Mada 9

Ry Andriamanitra Rainay ô, misaotra Anao izahay tamin’ny nanomezanao anay an’i Md Joany Paoly faharoa, ilay nampibaribary teo anivon’ny Eglizy Katolika fa fotoana sarobidy iainana ny fahamasinana ny fahatanorana. Nasehon’ireo Olomasina sy Olontsambatra mpiaro ny JMJ Mada  andiany faha 9 izany teo amin’ny fiainany andavanandro mba ho ohatra velona tokony hiainan’ny tanora. Koa mihanta Aminao …

Continue reading »

May 04

Sarobidy ho an’ny Fiangonana ny lahika

May 01

Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – Mey 2018

« Mba ho afa-manatanteraka ny andraikiny manokana eo amin’ny asa fitoriana imasoany ny lahika, ka hampiasa ny talentany manoloana ny fanamby apetraky ny fiainana ankehitriny ». Ny asa fitoriana sahanin’ny lahika indray no ifantohan’ny fangatahana iombonan’ny Fiangonana manontolo amin’ny Papa, mandritra ity volana Mey ity. Ny atao hoe moa lahika dia ireo kristianina vita Batemy ka tonga …

Continue reading »

Apr 09

Ahoana no ametrahana rafitra ara-toekarena mitsinjo ny rehetra ?

>>> Fangatahana ampanaovin’ny Ray Masina – Aprily 2018

Older posts «