Category Archive: Hafatra

Oct 21

Soridalana ho an’ny taom-panabeazana 2016 – 2017 (tohiny)

Afafi – FET ! Noho ny halavan’ny soridalana dia nozaraina ny fampitana azy mba hazava tsara amintsika ny votoatiny. Indro ary ny tapany faharoa. Raha toa ka hamaky ny tapany voalohany : Soridalana ho an’ny taom-panabeazana 2016 -2017 —————-    3. Famandrihana sy fampiasana ny gazetim-panabeazana « ny Hafatro » sy « Firaisankina »  Araka ny efa iarahantsika mahita …

Continue reading »

Oct 20

Soridalana ho an’ny taom-panabeazana 2016 – 2017

«Miambena ianareo ary mivavaha » (Marka 14, 38a) Afafi ! – FET !             Hafaliana ho anay aty amin’ny Foibe Nasiônalin’ny AFAFI-FET  no miarahaba antsika rehetra  Aomônie, Zoky am-panahy, Mpanabe sy ny AFAFI-FET tsy ankanavaka manerana ny Nosy amin’izao fiandohan’ny Taom-pikatrohana izao. Mbola ao anatin’ny Taona Masin’ny Famindram-po isika amin’izao fotoana, ka inoana fa nitondra soa sy fahombiazana …

Continue reading »

Nov 12

Aoka haka tahaka ireo olomasina manodidina antsika isika hoy ny papa Fransoa

Julius SCHNORR von CAROSFELD- imagebible.com

Loharano : Zenith.org Fakan-tahaka ny olomasina saingy tsy ireo nasandratra ho eo amin’ny laharana maha-olomasina ihany, fa indrindra ireo olomasina manodidina antsika, niezaka nampihatra ny Evanjely teo amin’ny fiainany andavanandro, omban’ny fahasoavan’Andriamanitra. Firy tamin’ireo olona fantatsika no nampiloa-bava antsika hoe “ tena olomasina ity olona ity !” Mety efa nifanerasera tamin’izy ireo isika, mety misy …

Continue reading »

Oct 14

Sakafom-pitondran-tena isan’andro

Alaovy ny FANANTENANA iray sotrokely Dia arotsahy anaty FAHARETANA roa litatra Ampifangaroy amin’ny FINIAVANA efatra sotro Sy FINOANA indray mitete Ary FAHAMALINANA iray fonosana Teneho amin’ny AFOM-PITIAVANA miredareda Ka rehefa mangotraka dia tampohy FANENTREN-TENA iray daba Avelao hiotrika kely dia arosoy mafana eo ambony latabatry ny FITIAVANA Haingoy amin’ny HALEMEM-PANAHY iray fehezana Sy TSIKITSIKY MALEFAKA …

Continue reading »

Jul 27

Taon-jaôbily : hafatra avy amin’ny foibe nasiônaly

AFAFI Efa maro amintsika no tsy mahandry ny fotoan-dehibe hamaranana ireo taon-jôbily eo anivon’ny AFAFI-FET, koa inoanay fa efa samy miomana amin’izany avokoa ny rehetra. Toy izao indray ary ireo toromarika hifampizarana mba hahafahana miatrika tsara ny Famaranana Nasiônaly izay hatao eto Antananarivo ny 06-07-08 novambra 2015 : 1/ Noho ny fangatahan’ny maro dia ahemotra ny …

Continue reading »

Jun 09

Mandray ny aina, mizara ny fiainana

Indro atolotra antsika indray ny fanomanam-panahy iainantsika ny taon-jôbily. Sady ankatoky ny fankalazana ny Sakramenta Masina isika no ao anatin’ny Volan’ny Fo Masin’i Jesoa rahateo, koa miarahaba atsinka rehetra fa andron’ny AFAFI-FET maneran-tany ny Alahadin’ny Sakramenta Masina. Ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana, fiainam-panahy maha iraka iveloman’ny FET « Mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho …

Continue reading »

Apr 11

Fanomanam-panahy iatrehana ny taon-jôbily

Ry AFAFI sy FET namana manerana ny Nosy « Mba ho ao aminareo ny fifaliako » (Joany 15, 11) Io tenin’i Jesoa tamin’ny Apostôly io no entina miarahaba antsika rehetra amin’izao fankalazana ny Paka izao, no sady ankalazantsika ihany koa ny Taon-jôbily lehibe ato amin’ny AFAFI-FET. Ny hafalian’ny Paka tokoa no mameno ny fontsika ankehitriny ka manosika …

Continue reading »

» Newer posts