Category Archive: Hafatra

Jun 14

Hafatry ny FFKM

Ho an’ny Kristianina sy ny vahoaka Malagasy, “Meteza hampihavanina amin’Andriamanitra ianareo” (2 Kor 5 : 20b) Ry havana, Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ilay Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Ny FFKM dia manolotra ny arahaba ho antsika rehetra tratry ny Pentekosta 2017. Ary mampatsiahy ihany koa fa tsy nandao …

Continue reading »

May 19

Hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka – Mey 2017

“Manaova asa mendrika vokatry ny fibebahana ary miovà ho amin’ny tsara”( Lk 3,8) HAFATRA HO AN’NY KRISTIANINA REHETRA SY IREO TSARA SITRAPO REHETRA « Homba antsika mianakavy anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’i Jesoa Kristy Tompontsika!». Efa imbetsaka izahay Eveka no nanoratra sy nanaitra mikasika ny zavamisy eto amin’ny firenena. Marina fa misy ireo ezaka natao, …

Continue reading »

Apr 22

Hafatry ny Papa Fransoa : andro iraisam-pirenena faha-54 ivavahana ho an’ny fiantsoan’Andriamanitra

Entanin’ny Fanahy ho amin’ny Fanirahana Ry rahalahy sy anabavy Malala, Taona maro lasa izay no nandinihantsika ireto lafiny roa mahakasika ny antso maha-kristianina ireto dia: ny fanentanana antsika  “hivoaka ny tenantsika ” mba hahafahana mihaino ny feon’Andriamanitra sy ny handinihana ny maha zava-dehibe ny ankohonam-piainana kristianina, amin’ny maha toerana sarobidy ahaterahan’ny antson’Andriamanitra, ikolokoloana azy sy …

Continue reading »

Feb 15

Toritenin’i Kardinaly Pietro PAROLIN

  Loharano : Lakroa.mg   Son Eminence le Cardilnal Maurice Piat, Ianareo rahalahy malala ao amin’ny fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara sy avy amin’ireo nosin’ny ranomasimbe indianina, Ianareo pretra, ianareo diakra, Ianareo relijiozy lahy sy vavy, Ianareo mpiandraikitra ny fiangonana kristianina hafa finoana, Andriamantoa Filohan’ny Repoblika, Ianareo filohan’ny Repoblika teo aloha Andriamatoa Praiminisitra sy ianareo minisitra, …

Continue reading »

Oct 21

Soridalana ho an’ny taom-panabeazana 2016 – 2017 (tohiny)

Afafi – FET ! Noho ny halavan’ny soridalana dia nozaraina ny fampitana azy mba hazava tsara amintsika ny votoatiny. Indro ary ny tapany faharoa. Raha toa ka hamaky ny tapany voalohany : Soridalana ho an’ny taom-panabeazana 2016 -2017 —————-    3. Famandrihana sy fampiasana ny gazetim-panabeazana « ny Hafatro » sy « Firaisankina »  Araka ny efa iarahantsika mahita …

Continue reading »

Oct 20

Soridalana ho an’ny taom-panabeazana 2016 – 2017

«Miambena ianareo ary mivavaha » (Marka 14, 38a) Afafi ! – FET !             Hafaliana ho anay aty amin’ny Foibe Nasiônalin’ny AFAFI-FET  no miarahaba antsika rehetra  Aomônie, Zoky am-panahy, Mpanabe sy ny AFAFI-FET tsy ankanavaka manerana ny Nosy amin’izao fiandohan’ny Taom-pikatrohana izao. Mbola ao anatin’ny Taona Masin’ny Famindram-po isika amin’izao fotoana, ka inoana fa nitondra soa sy fahombiazana …

Continue reading »

Nov 12

Aoka haka tahaka ireo olomasina manodidina antsika isika hoy ny papa Fransoa

Julius SCHNORR von CAROSFELD- imagebible.com

Loharano : Zenith.org Fakan-tahaka ny olomasina saingy tsy ireo nasandratra ho eo amin’ny laharana maha-olomasina ihany, fa indrindra ireo olomasina manodidina antsika, niezaka nampihatra ny Evanjely teo amin’ny fiainany andavanandro, omban’ny fahasoavan’Andriamanitra. Firy tamin’ireo olona fantatsika no nampiloa-bava antsika hoe “ tena olomasina ity olona ity !” Mety efa nifanerasera tamin’izy ireo isika, mety misy …

Continue reading »

Oct 14

Sakafom-pitondran-tena isan’andro

Alaovy ny FANANTENANA iray sotrokely Dia arotsahy anaty FAHARETANA roa litatra Ampifangaroy amin’ny FINIAVANA efatra sotro Sy FINOANA indray mitete Ary FAHAMALINANA iray fonosana Teneho amin’ny AFOM-PITIAVANA miredareda Ka rehefa mangotraka dia tampohy FANENTREN-TENA iray daba Avelao hiotrika kely dia arosoy mafana eo ambony latabatry ny FITIAVANA Haingoy amin’ny HALEMEM-PANAHY iray fehezana Sy TSIKITSIKY MALEFAKA …

Continue reading »

Jul 27

Taon-jaôbily : hafatra avy amin’ny foibe nasiônaly

AFAFI Efa maro amintsika no tsy mahandry ny fotoan-dehibe hamaranana ireo taon-jôbily eo anivon’ny AFAFI-FET, koa inoanay fa efa samy miomana amin’izany avokoa ny rehetra. Toy izao indray ary ireo toromarika hifampizarana mba hahafahana miatrika tsara ny Famaranana Nasiônaly izay hatao eto Antananarivo ny 06-07-08 novambra 2015 : 1/ Noho ny fangatahan’ny maro dia ahemotra ny …

Continue reading »

Jun 09

Mandray ny aina, mizara ny fiainana

Indro atolotra antsika indray ny fanomanam-panahy iainantsika ny taon-jôbily. Sady ankatoky ny fankalazana ny Sakramenta Masina isika no ao anatin’ny Volan’ny Fo Masin’i Jesoa rahateo, koa miarahaba atsinka rehetra fa andron’ny AFAFI-FET maneran-tany ny Alahadin’ny Sakramenta Masina. Ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana, fiainam-panahy maha iraka iveloman’ny FET « Mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho …

Continue reading »

Older posts «